MVO

image
MVO Prestatieladder

Met het certificaat MVO Prestatieladder maken organisaties transparant hoe zij omgaan met maatschappelijke betrokkenheid en voldoen aan stakeholdereisen en -verwachtingen.

Vanuit het bedrijfsleven is er een groeiende vraag om inspanningen op het gebied van MVO meetbaar en inzichtelijk te maken. Bedrijven die met de overheid werken, moeten aan kunnen tonen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO Prestatieladder, met het bijbehorende certificaat, voorziet hierin. In de MVO prestatieladder zijn 34 key performance indicatoren (KPI's) vastgesteld. De indicatoren richten zich op de volledige bedrijfsvoering van een bedrijf. De 34 indicatoren zijn verder onderverdeeld in 5 tredes. Trede 1 en 2 gelden als eerste opstap om door te groeien naar trede 3. Trede 3 leidt tot een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de indicatoren. Eenmaal stabiel op de 3de trede, kunnen organisaties doorgroeien naar trede 4 en 5 door de indicatoren specifieker uit te werken en in te vullen. i4solutions heeft oog hiervoor.

ISO 26000

De ISO 26000 richtlijn is een methode om MVO beleid te concretiseren. Met de richtlijn als handvat is MVO beleid te formuleren. Dat beleid kan vervolgens worden gekoppeld aan 37 key performance indicatoren (KPI's) die door de organisatie in een stuurcyclus (bijvoorbeeld gebaseerd op ISO 9001 of de Deming methode) kunnen worden gemanaged.

Voor bedrijven met internationale activiteiten is de ISO 26000 richtlijn wellicht interessanter dan de MVO Prestatieladder vanwege de internationale (h)erkenning.

De 37 KPI's van ISO 26000 en de 34 KPI's van de MVO Prestatieladder komen veel overeen. De focus van de MVO ladder heeft iets meer KPI's op milieuvlak en de ISO 26000 iets meer op consumentenrechten.

MVO-principes

ISO 26000 benoemt 7 generieke MVO-principes. Deze principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende principes:

 • Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)
 • Transparantie
 • Ethisch gedrag
 • Respect voor stakeholderbelangen
 • Respect voor wet- en regelgeving
 • Respect voor internationale gedragsnormen
 • Respect voor mensenrechten

Per principe geeft de richtlijn aan op welke manier een organisatie hier invulling aan kan geven.

MVO-kernthema's

Naast de MVO-principes, benoemt ISO 26000, 7 MVO-kernthema's die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Deze kernthema's zijn onderverdeeld in 36 subthema's, de zogeheten MVO-issues. Organisaties moeten zelf bepalen of en in hoeverre een bepaald MVO-issue relevant is, maar ze moeten in ieder geval iets doen met elk van de 7 kernonderwerpen. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema's.

 • Behoorlijk bestuur (organizational governance)
 • Mensenrechten (human rights)
 • Arbeidsomstandigheden (labour practices)
 • Milieu (the environment)
 • Eerlijk zaken doen (fair operating practices)
 • Consumentenbelangen (consumer issues)
 • Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling (Community involvement en development

De ISO 26000 scan maakt in een kort tijdsbestek inzichtelijk hoe uw onderneming presteert op het gebied van MVO. Neem contact op met i4solutions voor de mogelijkheden.